C羅女友轉行模特后的第一張模特照片

克里斯蒂亞諾·羅納爾女朋友Georgina Rodriguez在離開古琦商店轉行模特后展示了她的第一張模特照片。

克里斯蒂亞諾·羅納爾和女朋友Georgina Rodriguez

C羅女朋友Georgina Rodriguez

C羅女朋友Georgina Rodriguez

C羅女朋友Georgina Rodriguez

克里斯蒂亞諾·羅納爾和女朋友Georgina Rodriguez

克里斯蒂亞諾·羅納爾和女朋友Georgina Rodriguez及兒子迷你羅

C羅女朋友Georgina Rodriguez

Advertisements

你可能會喜歡